Podmienky OOU

Podmienky ochrany osobných údajov 

Základné ustanovenia 

1.    Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je DAVID DREAM s.r.o., Na Rybníkách 1312, 755 01 Vsetín, ČR,  IČO 04958454 (ďalej len: „prevádzkovateľ“). 

2.    Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú 

email: objednavky@nesmrtelny.sk 

telefón +421903859838 

3.    Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. 

4.    Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. 

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov 

1.    Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky. 

2.    Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje.  

III. 

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov 

1.    Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 

 •          plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 •          oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov anewsletterov) podľa§ 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 •          Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov anewsletterov) podľa§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2.    Účelom spracovania osobných údajov je 

 •          vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

3.    Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle§ 28 Zákona. 

Doba uchovávania osobných údajov 

1.    Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 

 •          po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

2.    Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa) 

1.    Príjemcovia osobných údajov sú osoby  

 •          Podieľajúce sa na dodávaní tovaru, realizácii platieb na základe objednávky, účtovník
 •          zaisťujúce služby prevádzkovaniae-shopu(Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, 

2.    Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. 

Vaše práva 

1.    Za podmienok stanovených v Zákone máte 

 •          právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa§ 21 Zákona,
 •          právo na opravu osobných údajov podľa§ 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 •          právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 •          právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa§ 27 Zákona,
 •          právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona

2.    Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.                                                           

VII. 

Podmienky zabezpečení osobných údajov 

1.    Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. 

2.    Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. 

3.    Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby. 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1.    Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.  

2.    Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la. 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.12.2021