Vážení zákazníci, z dôvodu dovolenky budú všetky objednávky vytvorené od 4.7 vyexpedované 15.7.2024. Ďakujeme za pochopenie

OBCHODNÉ PODMIENKY

PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO OBCHODU 

spoločnosť KOZÍ KOLOSTRUM s.r.o., Na Rybníkách 1312, 755 01 Vsetín, IČO: 034 13 128 zapísaná na Krajskom súde v Ostravě, spisová značka C59988

 

SPÔSOB DODANIA TOVARU, DODACIE LEHOTY A SPÔSOB PLATBY 

 • Tovar doručuje prepravná spoločnosť Slovak Parcel Service. Dobierku je možné zaplatiť kuriérovi v hotovosti alebo platobnou kartou.
 • Spôsob platby: online platba kartou, na dobierku alebo prevodom na účet

 

Obchodné podmienky – plné znenie 

OBJEDNÁVKA 

 • Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe zaslania vyplnenej objednávky kupujúcim zo stránky www.nesmrtelny.sk. Prijatá objednávka bude potvrdená e-mailom alebo telefonicky. Objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu dohodnutých podmienok. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. 

 

REGISTRÁCIA 

 • "Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme KOZÍ KOLOSTRUM s. r. o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.nesmrtelny.sk, v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti." 
 • Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 500kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: "objednavky@nesmrtelny.sk", alebo na uvedenej pevnej adrese. 
 • Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie. 

 

DODACIE PODMIENKY 

 • Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, maximálne do 14 pracovných dní od prijatia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia - napr. v predvianočnom období november - december. Poznámka: Tovar je odoslaný do 4 pracovných dní od objednania. Pokiaľ nie je tovar skladom a predĺžila by sa z tohto dôvodu dodacia lehota, budeme Vás o tomto informovať emailom na Vami uvedený email. V deň kedy Vašu zásielku odovzdáme prepravcovi, obdržíte informačný email na Vami uvedený email. 
 • Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúru). 
 • Rozvoz tovaru zaisťujeme prostredníctvom prepravnej spoločnosti SPS. Náklady na dopravu tovaru hradí zákazník a to vo výške 5€.  

 

Pri dodaní prostredníctvom zmluvnej prepravnej spoločnosti: 

 • Odosielateľ zodpovedá za náležité zabalenie tovaru. Ak je balík akokoľvek zjavne poškodený, napríklad je roztrhnutý kartón, môže klient odmietnuť balík prevziať. Prepravná spoločnosť vráti balík odosielateľovi. 
 • V prípade zjavného poškodenia balíka alebo obalu môžete pri doručení požiadať vodiča o spoločnú kontrolu obsahu balíka. Doručujúci vodič zaznamená túto kontrolu do zápisu, ktorý vyhotoví spoločne s príjemcom (“Škodový zápis”). 
 • Ak klient prevezme balík, ktorý je zjavne neporušený, a po jeho otvorení zistí, že obsah je poškodený, reklamáciu je treba uplatniť u odosielateľa. Prepravná spoločnosť nesmie kontrolovať obsah zasielaných balíkov. Poštovné tajomstvo platí aj pre prepravnú spoločnosť. V prípade uplatnenia reklamácie u odosielateľa požadujeme fotodokumentáciu obsahu balíčka, tzn. konkrétneho poškodeného produktu. 
 • Všetky ďalšie reklamácie prijímame najneskôr nasledujúci deň po prevzatí zásielky. 

 

CENY 

 • Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Ceny uvedené na internetových stránkach predávajúceho sú platné a záväzné pre obe strany, a to v momente záväzného objednania tovaru. 
 • Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú po uhradení za zásielku kuriérovi. 
 • Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k produktom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. 

 

STORNO OBJEDNÁVKY 

Storno objednávky zo strany kupujúceho 

 • Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku, a to iba v 1. deň od odoslania objednávky, nakoľko tá sa spracováva do 12 hodín od prijatia. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom na objednavky@nesmrtelny.sk). Do e-mailu je potrebné uviesť meno a číslo objednávky. 
 • Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo elektronicky e-mailom. 

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho 

 • bez udania dôvodu 
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 10 pracovných dní). 

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 • Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy je možné výlučne elektronicky prostredníctvom e-mailu. E-mail musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho 
 • Tovar na vrátenie musí byť nepoužitý, nepoškodený, kompletný, vrátane priloženého dokladu o kúpe. 
 • Tovar na vrátenie musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručený do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci. 
 • Po splnení podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný prevziať tovar naspäť a vrátiť kupujúcemu celú cenu zaplatenú za tovar okrem nákladov za poštovné v lehote 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný pri odstúpení od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru vrátiť kupujúcemu platby skôr, ako mu bude tovar doručený alebo kupujúci nepreukáže zaslanie tohto tovaru predávajúcemu napríklad preukázaním podacieho lístku na pošte. Kupujúci je povinný zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 

 

ZÁRUKA 

 • V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Dátum expirácie je uvedený na etikete výrobku. 

 

REKLAMÁCIE 

 • V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený, postupujte podľa reklamačného poriadku. 

 

Reklamačný poriadok 

Zodpovednosť za vady a reklamácia tovaru alebo služby 

 • Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozsahu podľa ustanovenia § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v rozsahu podľa ustanovenia § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s tým, že ustanovenia tohto článku sa nepoužijú. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla počas prepravy tovaru. 
 • Tovar alebo službu zakúpenú u predávajúceho je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom, dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny. 
 • Reklamácia tovaru alebo služby musí obsahovať: označenie čísla objednávky, označenie predávajúceho, označenie kupujúceho a jeho poštovej a emailovej adresy, dôvod reklamácie, práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú, dátum a podpis kupujúceho. 
 • Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady, ktoré kupujúci môže uplatniť, stanoví § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru ( obalu), ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadný tovar za nezávadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Uvedené práva kupujúceho zanikajú, ak neboli uplatnené vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe. Dĺžka záručnej doby je 6 mesiacov od prebratia tovaru, s výnimkami stanovenými zákonom. 
 • Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prebratie plnenia, alebo jej odôvodnené zamietnutie. 
 • Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu od jej doručenia. 
 • Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Spôsob vybavenia reklamácie určuje predávajúci s prihliadnutím na rozhodnutie kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob vybavenie reklamácie určí predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
 • Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie. 
 • Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie budú kupujúcemu odoslané iba na jeho emailovú adresu. 

 

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. 

 

Ako postupovať 

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - Vyšehradská 25, 851 06 Bratislava. Zásielka musí byť kompletná (vrátane obalu) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený, alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda faktúra. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z neodborného používania produktu, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 • Pri každej objednávke musí Kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; 
 • fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH; 
 •  pri objednávaní e-mailom aj názov tovaru a počet kusov. 
 • (Objednávka prostredníctvom internetového obchodu tieto podmienky spĺňa automaticky). 
 • uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. 
 • Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). 
 • Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (Hacker). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. 

 

PREDAJ A PLATBA ZA TOVAR 

 • Predávajúci je majiteľom tovaru a predáva ho kupujúcemu (zákazníkovi). 
 • Tovar je majetkom predávajúceho do doby úplného ceny tovaru. Uhradenie plnej čiastky sa uskutoční dobierkou v mieste odovzdania tovaru (prostredníctvom prepravnej spoločnosti SPS) 

 

UKONČENIE SPOLUPRÁCE ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO 

 • Predávajúci má možnosť bezdôvodne kedykoľvek ukončiť spoluprácu. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 • Tieto Obchodné podmienky sú platné pre všetky obchodné prípady uzatvorené medzi spoločnosťou KOZÍ KOLOSTRUM s.r.o. a kupujúcim. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba rovnako ako osoba právnická. Právne vzťahy oboch zmluvných strán vzniknuté na základe uzavretej objednávky sa riadia v prípade fyzickej osoby ustanoveniami Občianskeho zákonníka, v prípade právnickej osoby obchodným zákonníkom. 
 • V závislosti na zmene príslušných právnych noriem, ako i obchodnej politiky spoločnosti, si spoločnosť KOZÍ KOLOSTRUM s.r.o., vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Túto zmenu a jej účinnosť spoločnosť vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.nesmrtelny.sk

 1.1.2024